Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist
käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Float
OÜ(edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle
isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või
teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas
töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on
võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt,
peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda,
korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida
andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja
terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks.
Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest
andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Telefoninumber;
3.1.3. E-posti aadress;
3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;
3.1.5. Arvelduskonto number;
3.1.6. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad
avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d
a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel
eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või
lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral,
välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -
vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on
näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid
pakkuvad ettevõtted.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja
organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku
hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on
andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil
info@kalastusmaailm.ee
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste
andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete
kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa
Liidu õigusaktidega.